Skip to main content
  • Tjenester

    Vi er din personlige, profesjonell problemløser. Våre juridiske tjenester beskrives best som preventive, proaktive og pragmatiske. Vi tror at ved å bruke rett advokat til rett tid, vil konflikter kunne løses på en mer effektiv måte for deg eller din bedrift. 


Juridisk rådgivning

En god juridisk rådgiver skal sørge for at du unngår rettslige konflikter, og til enhver tid være klar over risikobildet – dette slik at du til enhver tid kan ta de rette kommersielle eller private valgene. Det kan lønne seg å komme i kontakt med en rådgivende advokat tidlig – slik kan vi sammen tenke preventivt, proaktivt og pragmatisk.

Alternativ tvisteløsning

Alminnelig tvisteløsning kan både være tidkrevende og kostbart, og er ikke nødvendigvis den beste løsningen for våre kunder. Dette gjelder både for våre privat- og bedriftskunder. Solver har derfor et stort fokus på alternative måter å løse tvister på, og er en pådriver for dette i bransjen.

Dialogmøte

Helt fri fra juss inviterer vi partene til et dialogmøte. Vi vet det kan skje magi når parter som tilsynelatende har vært i konflikt med hverandre, endelig møtes rundt samme bord og ser hverandre i øynene. Gjennom en strukturert prosess, og med bistand fra landets beste konfliktmeklere, bistår vi under dialogmøtet. Målet er å finne en vei videre som alle parter er fornøyde med. Slik kan en sak som potensielt kunne dratt ut i flere måneder med alminnelige midler, løses på dagen.

Konflikthåndtering

Hva er egentlig en konflikt? Når sto du i en konflikt sist og hvordan løste du den? Vi har profesjonalisert konflikthåndtering og kan enten tilby dette som kurs eller bringe partene inn og fasilitere prosessen.

Utenrettslig mekling

Vi har tro på at når partene gis muligheten til å møtes rundt et bord og fortalt sin side av saken, så skaper dette gode muligheter for å løse konflikten. Med utenrettslig mekling tilbyr vi partene en alternativ tvisteløsningsform som er langt mer effektiv og vennligere enn å bringe saken inn for domstolen. Meklerens rolle er å legge til rette for dialog mellom partene, hvor fokuset legges mer på hva som er partenes interesser og behov, enn på selve jussen. Dette skaper rom for å finne de gode løsningene som tilfredsstiller begge parter.

Det er partene selv som bestemmer løsningen i saken, og siden meklingen er frivillig, kan partene når som helst velge å avslutte meklingen. I saker hvor partene skal ha en relasjon til hverandre i ettertid, enten det er naboer, forretningspartnere eller foreldre, er utenrettslig mekling spesielt egnet. Mekling er med på å dempe konflikten som har oppstått – både fordi partene møtes og fordi dette skjer gjennom en strukturert prosess under kyndig veiledning av en erfaren mekler.

Alminnelig tvisteløsning

Med alminnelig tvisteløsning siktes det som regel til tradisjonell domstolsprosess. Selv om vi har tro på at de fleste saker kan løses med god dialog og samarbeid, kan en rettssak av og til være den rette veien å gå. Vi har derfor et sterkt team med advokater som er spesialisert på sivilprosess og prosedyre som kan bistå deg for eksempel i forliksråd, tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. Det finnes også en rekke spesialdomstoler og nemnder.

Kontraktsgjennomgang

De fleste bedrifter har ulike kontrakter som benyttes hyppig i den daglige driften. Dette kan være alt fra arbeidsavtaler til husleiekontrakter og oppdragsavtaler. Gjennomgang og optimalisering av kontraktsverk er en oppgave som ofte vies for lite tid, selv om det kan være svært lønnsomt for bedriften.

Ved en kontraktsgjennomgang fokuserer vi på bedriftens helhetlige posisjon, både rettslig og forretningsmessig. Vi blir enige om målet sammen, og sørger for at dere er best mulig skodd for fremtiden. Vi tilbyr også kontraktspakker for nyoppstartede bedrifter, og for bedrifter som ønsker en ny start og en omlegging av tidligere drift.

Gründerpakke

Som nyoppstartet bedrift er det mye som skal gjøres på samme tid. Arbeidsavtaler, oppdrags- og kjøpsavtaler, husleieavtaler, samarbeidsavtaler, hvitvaskingsrutiner og GDPR er ting som ofte må på plass.

Vi har erfaring med gründerbedrifter og kan bistå bedriften med å sette opp et rettslig rammeverk, så dere kan fokusere på kjernevirksomheten. Vi håndterer jussen, slik at du slipper.

Startpakke personvern og GDPR for småbedrifter

Alle bedrifter som opererer med personlige data fra privatpersoner vil omfattes av GDPR. Dette kan være alt fra statistikk på egne nettsider og ansattopplysninger til kjøp og salg av tjenester.

Det kan være vanskelig å identifisere hva som kreves for å sikre effektiv etterlevelse av GDPR i en hektisk hverdag. Vi setter oss ned sammen og foretar en gjennomgang av bedriften for å kartlegge deres konkrete behov. Deretter får dere den veiledningen og de verktøyene dere trenger for å danne grunnlaget for en personvernvennlig bedrift.

Ved bruk av våre tjenester får dere en skreddersydd metode for å sikre at deres bedrift håndterer personopplysninger i samsvar med regelverket – også for fremtiden.

Boligkjøpsrådgivning

Er dette drømmeboligen, eller kjøper jeg katta i sekken? Hva bør jeg undersøke før jeg legger inn bud? Og hvis det oppstår en vannlekkasje fra badet – hvor sterkt stiller jeg egentlig da? Dette er spørsmål våre advokater ofte får i det daglige.

Ved kjøp av bolig er det mye å tenke på og mange avgjørelser som må tas. Visning, budrunder og gjennomgang av salgsdokumentene kan oppleves som hektisk og krevende. Ofte gjøres dette også under et visst tidspress. Innimellom går prosessen helt fint, mens andre ganger opplever kjøper at eiendommen ikke samsvarer med egne forventninger. I ytterste konsekvens havner man i en tvist med selger. Tvister i forbindelse med kjøp og salg av bolig, er blant rettsområdene med høyest konfliktgrad.

Erfaringsmessig kunne flere av disse tvistene vært unngått dersom kjøper hadde fått råd og bistand før kjøpet. Våre advokater har lang erfaring med boligtvister og er godt kjent med hvilke utfordringer kjøpsprosessen kan by på. Vi kan derfor bistå deg med gjennomgang av salgsdokumentene før du legger inn bud. Slik kan du på et tidlig tidspunkt avdekke risiko og potensielle problemer, og dermed stå bedre rustet til å vurdere om du ønsker å kjøpe eiendommen og ikke minst hva du er villig til å by.

Ta gjerne kontakt med oss for en rådgivningspakke hvis du er i prosess med å kjøpe bolig.

Grunnboksgjennomgang

Hva menes med tinglysning og grunnboken? Tinglysning vil si at man annonserer og registrerer et dokument i offentlig register. Hvis man tinglyser en rettighet, begrensning eller forpliktelse i fast eiendom, vil det fremgå av grunnboken. Grunnboken er altså det offentlige registeret for rettigheter og forpliktelser i fast eiendom. På fagspråket sier man gjerne at eiendommen har en heftelse. Eksempler på heftelser er panterett, bruksrett (servitutt) og grunnbyrder.

Grunnboken viser også hvem som er den registrerte hjemmelshaveren (eieren) til eiendommen – så sant hjemmelshaveren har tinglyst sin eiendomsrett. Det er ikke tinglysningsplikt i Norge.

Hvorfor tinglyse?

Tinglysning regulerer ikke avtalen mellom de opprinnelige avtalepartene, men kan gi rettsvern (beskyttelse) mot tredjeperson. Dersom man for eksempel ikke har tinglyst en rettighet på naboens tomt, kan den på nærmere bestemte vilkår slettes av tredjepersons konkurrerende rettighet. Det samme kan skje hvis boligen du kjøper er heftet med pant som sikkerhet for lån. Hvis pantsetter misligholder sin gjeld og boligen du har kjøpt er heftet med pant, kan panthaver på nærmere bestemte vilkår slette (ekstingvere) din rett i eiendommen.

Advokatfirmaet Solver tilbyr gjennomgang av grunnboken>

Enten man skal kjøpe, selge eller utvikle eiendom, bør man ha kjennskap til tinglyste heftelser. Panterettigheter, urådigheter og grunnbyrder kan by på ubehagelige overraskelser.

Grunnboken er nå elektronisk tilgjengelig på kartverket sine hjemmesider. Erfaringsmessig er det imidlertid lurt å også gjennomgå den historiske grunnboken, samt grunnbokbladet til hovedbølet. Dette er fordi noen heftelser kan ha uteblitt ved digitalisering av grunnboken.

Advokatfirmaet Solver har advokater med lang faring innen fast eiendom. Enten du ønsker en gjennomgang av grunnboken eller trenger bistand til å slette/opprette en heftelse, kan vi bistå. Målet vårt er alltid å finne den beste løsningen for deg.